पञ्चदेवल नारायण

मा प्रकाशित

k~rb]jn gf/fo0fsf] d"lt{ b}nvl:yt g/fo0f gu/kflnsf–^l:yt 9'ªufaf6 ag]sf] k~rb]jn gf/fo0fsf] d"lt{ . of] b]jn kf08jsf] jgjf;sf qmddf lgld{t ePsf] eGg] egfO{ 5 . P]ltxfl;s tyf wfld{s o; :ynsf] ;+/If0f / ;+aw{g ul/ k|rf/k|;f/ ug'{ cfjZos /x]sf] :yfgLoaf;L atfpF5g . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

दैलखस्थित नरायण नगरपालिका–६ स्थित ढुंगाबाट बनेको पञ्चदेवल नारायणको मूर्ति । यो देवल पाण्डवको वनवासका क्रममा निर्मित भएको भन्ने भनाई छ । तस्बिर :सौर्य

तपाइको प्रतिक्रिया