मा प्रकाशित
ls;fg df]jfOndf s'/f ub}{ af/L hf]lt/xFbf uf]/vf lv/]kfgLsf ls;fg df]jfOndf s'/f ub}{ . uf]/vfsf ;a} ufpFdf ;~rf/ ;]jf k'u]sf] 5 . tl:a/ M k|zGg kf]v/]n, uf]/vf, /f;;

ls;fg df]jfOndf s’/f ub}{
af/L hf]lt/xFbf uf]/vf lv/]kfgLsf ls;fg df]jfOndf s’/f ub}{ . uf]/vfsf ;a} ufpFdf ;~rf/ ;]jf k’u]sf] 5 . tl:a/ M k|zGg kf]v/]n, uf]/vf, /f;;

किसान मोबाइलमा कुरा गर्दै ः बारी जोतीरहँदा गोरखा खिरेपानीका किसान मोबाइलमा कुरा गर्दै । गोरखाका सबै गाउँमा सञ्चार सुबीधा पुगेको छ ।

तस्बिर ः सौर्य

तपाइको प्रतिक्रिया