मा प्रकाशित

af9Ldf hf]lvd df]n]/ uGtJotkm{ hfFb} :yfgLojf;L bfªsf] 3f]/fxL t'n;Lk'/ ;8s v08sf] u'xf/ vf]nfdf cfOtaf/ cfPsf] af9Ln] lbge/ oftfoft cj?4 ePkl5 hf]lvd df]n]/ cfˆgf] uGtJotkm{ hfb} :yfgLojf;L  . tl:a/M afnf/fd v8sf, bfª, /f;;

दाङको घोराही तुलसीपुर सडक खण्डको गुहार खोलामा आइतबार आएको बाढीले दिनभर यातायात अवरुद्ध भएपछि जोखिम मोलेर आफ्नो गन्तव्यतर्फ जादै स्थानीयवासी । तस्बिरः  रासस

तपाइको प्रतिक्रिया