मा प्रकाशित

nfOkm Hofs]6 gnufO{ 8'ªufdf kf]v/fsf] km]jftfndf ;'/Iffsf] nflu nfOkm Hofs]6 gnufO{ 8'ªuf rnfpFb} z;:q k|x/Lsf hjfg . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

पोखराको फेवातालमा सुरक्षाको लागि लाइफ ज्याकेट नलगाई डुङ्गा चलाउँदै शसस्त्र प्रहरीका जवान । तस्बिर: रासस

तपाइको प्रतिक्रिया