मा प्रकाशित

g]kfn Po/ xf]:6]; Psf8dL sf7df8f}+df tflnd lnO/x]sf o'jtLx? kf]v/f ljdfg:yndf hxfh cjt/0f tyf p8fg jf/] cjnf]sg ub}{  . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

पोखरा विमानस्थलको अवलोकन तथा विमानसम्बन्धी जानकारी लिँदै नेपाल एयर होस्टस एकेडमी काठमाडौँमा अध्ययनरत विद्यार्थी । तस्बिर: रासस

तपाइको प्रतिक्रिया