मा प्रकाशित

;Qf?9 bn / /fhkfaLr 5nkmn k|wfgdGqL z]/axfb'/ b]pjf / g]skf -dfcf]jfbL s]Gb|_sf cWoIf k'iksdn bfxfn;lxt ;Qf?9 bn / /fhkfsf zLif{ g]tfx?aLr afn'jf6f/df z'qmaf/ 5nkmn x'Fb} . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित सत्तारुढ दल र राजपाका शीर्ष नेताहरुबीच बालुवाटारमा शुक्रबार छलफल हुँदै । तस्बिरः रासस

तपाइको प्रतिक्रिया