मा प्रकाशित

Ps jif{leq sfnf]kq] ug]{ nIo lnOPsf] dWokxf8L nf]sdfu{ cGt{ut t]x|y'dsf] cf7/fO{ ;8sv08 sf] lgdf{0f sfo{ lta|ultdf eO{/x]sf] 5 . tl:j/ M cd[t af:tf]nf, cf7/fO{ -t]x|y'd_÷/f;;

एक वर्षभित्र कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिइएको मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्र्तगत तेह्रथुमको आठराई सडकखण्ड को निर्माण कार्य तिब्रगतिमा भईरहेको छ । तस्विर, रासस

तपाइको प्रतिक्रिया