मा प्रकाशित

ljBfyL{sf] ;+Vof a9bf] c+u|]hL / sDKo'6/ lzIff z'? ePkl5 t]x|y'dsf] cf7/fO{l:yt /Gbn cfwf/e"t ljBfnodf ljBfyL{sf] ;+Vof a9bf] . oxfF ljBfyL{x? lghL ljBfno 5f8]/ k9g cfPsf 5g . tl:a/ M cd[t af:tf]nf, cf7/fO{-t]x|y'd_, /f;;

अंग्रेजी र कम्प्युटर शिक्षा शुरु भएपछि तेह्रथुमको आठराईस्थित रन्दल आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढ्दो । यहाँ विद्यार्थीहरु निजी विद्यालय छाडेर पढ्न आएका छन् । तस्बिर, रासस

तपाइको प्रतिक्रिया