मा प्रकाशित

;f]x|>f4df tk{0f ub]{ ;f]x|>f4sf] cj;/df ;Kt/Lsf] /fhlj/fhl:yt sN6' kf]v/Ldf tk{0f ub]{ :yfgLojf;L . tl:a/ M c?0fs'df/ ofbj, /fhlj/fh, /f;;

सोह्रश्राद्धको अवसरमा सप्तरीको राजविराजस्थित कल्टु पोखरीमा तर्पण गर्दे स्थानीयवासी । तस्बिर, रासस

तपाइको प्रतिक्रिया