मा प्रकाशित

nfx'/] aGg] hf]; la|l6z cfdL{df egf{ x'gsf nflu kf]v/fsf] gofFahf/l:yt ;8sdf a'waf/ laxfg cEof; ub}{ o'jf . tl:a/ M jf;'b]j kf}8]n, kf]v/f, /f;;

ब्रिटिश आर्मीमा भर्ना हुनका लागि पोखराको नयाँबजारस्थित सडकमा बुधबार बिहान अभ्यास गर्दै युवा । तस्बिर, रासस

तपाइको प्रतिक्रिया