खोजखबर
सौर्य अनलाइन २०७४ असोज २६ गते १४:२५ मा प्रकाशित

a]bsf]6 tfn s~rgk'/sf] a]bsf]6 gu/kflnsfdf /x]sf] k|l;4 ko{6sLo a]bsf]6 tfn . tl:a/M /fh]Gb|k|;fb kg]?, s~rgk'/, /f;;

कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकामा रहेको प्रसिद्ध पर्यटकीय बेदकोट ताल । तस्बिर, रासस

प्रतिक्रिया