खोजखबर
सौर्य अनलाइन २०७४ असोज २६ गते १४:२७ मा प्रकाशित

tfg;]g kfNkf ljb]zaf6 kms]{sf o'jfn] pGgt hftsf] ufO{kfng u/]/ b}lgs kfFr ;o ln6/ b'w laqmL ub}{ cfPsf 5g .  ufO{sf] b'w ljqmLaf6 /fd|f] cfDbfgL ePkl5 kfNkfsf o'jfx? ufO{kfngtkm{ cfslif{t x'g yfn]sf 5g . tl:j/ M s[i0f bgf{n /f;;, kfNkf

तानसेन पाल्पा विदेशबाट फर्केका युवाले उन्नत जातको गाईपालन गरेर दैनिक पाँच सय लिटर दुध बिक्री गर्दै आएका छन् । गाईको दुध विक्रीबाट राम्रो आम्दानी भएपछि पाल्पाका युवाहरु गाईपालनतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । तस्विर, रासस

प्रतिक्रिया